Algemene verkoopswaarden

RGB bvba
Herzieningslan 70
1070 Brussel

Om onze firma te binden moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze fakturen betaalbaar 30 dagen na de datum van de faktuur

We nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijn te eerbiedigen en nemen geen vertraging penaliteiten aan

De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen beschouwd worden van rechtswege een zonder aanmaning. De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Alle risicos's zijn ten laste van de de koper

De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegnheid van de verkoop te dekken

De goederen reizen op gewaar en risico van de bestemmeling

Iedere klacht om geldig te zijn dient schriftelijk en ten laatste binnen de vijf dagen volgens de ontvangst der goederen bij de firma RGB ingedient te worden

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtwege rente geven berenkend op basis van de door de nationale bank voor niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de faktuur vermeerderd met 2%

Indien het crediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor zelf na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen

In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben we het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de faktuur met 12 % te verhogen met een minimum van 500 FB (12.39 EURO)

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd

Het wisselkoers risico is ten laste van de koper

De niet betaling op zijn vervaldag van een enkele faktuur maakt het verschuldig saldo van al de andere zelf niet vervallen fakturen van rechtwegen onmiddelijk opeisbaar.

Behoudens andersduidende en schriftelijke bepaling in een offerte, is de indienststelling van het materiaal niet voorzien in de prijs

De waarborg voor het verkocht materiaal is een jaar, de transport kosten en de eventuele werkuren ter plaatse zijn niet voorzien in de waarborg en zullen bijgerekend worden indien nodig

De vermelde prijzen in onze prijslijsten of Web site zijn louter informatief en kunnen zonder voorafgaande verwittiging veranderd worden. De prijzen worden uitgedrukt in belgische franken of euro